2566 09 07 0018

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ในวันที่ 7 กันยายน 2566 ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่าสากล และในปีนี้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลเลิศรัฐ จำนวน 5 รางวัล คือ
1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับพัฒนาจนเกิดผล เป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร เพื่อไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ซึ่งในปีนี้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานแรกและหน่วยงานเดียวในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลนี้
2. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทยกระดับอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ซึ่งกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานเดียวในระดับประเทศที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น โดยกรมปศุสัตว์มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน ให้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ถูกลง และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ ผลงาน “การผลิตวัคซีนโรคลัมปี สกิน เพื่อควบคุม ป้องกันโรคในภาวะฉุกเฉิน” เป็นการพัฒนาและผลิตวัคซีนลัมปี สกิน ครั้งแรกของกรมปศุสัตว์และประเทศไทย รวมทั้งสามารถขยายกำลังการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ และเป็นหลักประกันและความมั่นคงด้านสุขภาพสัตว์และวัคซีนของประเทศ
4. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทบริการตอบโจทย์ตรงใจ ผลงาน “ระบบให้บริการแจ้ง นำเข้า ส่งออก ขายและผลิตอาหารสัตว์ ดิจิทัลเต็มรูปแบบ Fully Digital” เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนางานบริการที่ผู้รับบริการสามารถยื่นคำขอ ชำระเงินค่าธรรมเนียม พิมพ์ใบเสร็จรับเงินและใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที ไม่ต้องเดินทางมาที่หน่วยงาน สามารถขอรับบริการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ส่งผลให้ผู้รับบริการ ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัด สามารถตรวจสอบผ่านระบบได้ทุกขั้นตอน
5. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน ผลงาน “เปิดใจใกล้ชิดครอบครัวปศุสัตว์” เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวเข้ามามีส่วนร่วมกับกรมปศุสัตว์ในการพัฒนาปศุสัตว์ของประเทศ เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน คือ “ครอบครัวปศุสัตว์” โดยมุ่งเน้นพัฒนาการปศุสัตว์ให้เกิดคุณค่ากับประชาชนและประเทศชาติ

ความภาคภูมิใจของกรมปศุสัตว์ในการมุ่งมั่นพัฒนาระบบราชการ ส่งผลให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร. ทุกปีอย่างต่อเนื่อง รวม 73 รางวัล โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้กรมปศุสัตว์ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง คือ การปรับปรุงและพัฒนางานบริการที่มุ่งเน้นการยกระดับการให้บริการ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

 


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ