2566 09 13a 001 resize

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566 ในวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเป็นการให้กำลังใจและเชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่ปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจอย่างเห็นผล ซึ่งในปีนี้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566 ประเภท “รางวัลระดับกรม” เป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงานระดับกรมที่มีการดำเนินการเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านประสิทธิภาพกระบวนงาน การเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัลและการปรับปรุงการให้บริการ
 
กรมปศุสัตว์ มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการทำงานและปรับปรุงการให้บริการ เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ โดยการลดระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการ ยกเลิก/ลดสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน และการแก้ไข ปรับปรุง ยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ พร้อมทั้งมีการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติการและการบริการตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าปศุสัตว์ และได้พัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลเต็มรูปแบบ เช่น ระบบบริการด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ และระบบปศุสัตว์ไทย 4.0 (DLD 4.0) เป็นต้น
 
ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการทำงานและปรับปรุงการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ส่งผลให้ภาค
ปศุสัตว์ของประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทยมีมูลค่า
และอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี ถึงแม้ว่าในปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจภาพรวมของโลกชะลอตัว แต่ประเทศไทยยังสามารถส่งออกไก่เนื้อเป็นอันดับที่ 4 ของโลก และส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นอันดับที่ 3 ของโลก VDOภายในงาน
 

ภาพ: กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว: สลิลรัตน์ ชูโชติ / กลุ่มเผยแพร่ฯ /สลก. / กรมปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ