2558728 2เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ หน้าอาคารสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากท่านปศุสัตว์เขต 4 กล่าวเปิดการทำกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความความสะอาดสำนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2558    อ่านรายละเอียด