25600118 2

วันนี้ 16 ม.ค.60 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวีดปัตตานี.ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอยะหริ่ง ออกปฏิบัติงานพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณคอกสัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน back yard และสุ่มเก็บตัวอย่าง cloacal swab สัตว์ปีก 4 ตัวอย่าง เป็นไก่พื้นเมือง 20 ตัว 4 ราย ในหมู่บ้านมูหลง หมู่ที่ 2 ตำบลราตาปันยัง ที่เคยมีสัตว์ปีกตายผิดปกติ ตามโครงการรณรงค์ค้นหาโรคไข้หวัดนกแบบบูรณาการฯ ครั้งที่1/2560 และโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 1/2560 พร้อมมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้เกษตรกร          อ่านรายละเอียด  

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี