25601206 1

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ที่ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ให้มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น พร้อมกันทั่วประเทศ อ่านรายละเอียด