25610130 1

วันที่ 29 มกราคม 2561 อธิบดีกรมปศุสัตว์ และปศุสัตว์เขต 4 พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัด, ปศุสัตว์อำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน เข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด