25610702 2

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ หน้าอาคารสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของสำนักฯ ร่วมกิจกรรมBig Cleaning Day เพื่อทำความความสะอาดสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2561 ตามโครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน และเป็นการสร้างความสามัคคีในองค์กร หลังจากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน อ่านรายละเอียด