25621217 6

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีกและค้นหาสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ด้านการเลี้ยง การป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกในช่วงอากาศเปลี่ยนเเปลง ในพื้นที่ ม.5 ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยหากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติให้เกษตรกรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที อ่านรายละเอียด