25630409 2

วันที่ 8 เมษายน 2563 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตากฟ้า เข้าตรวจติดตามการปรับปรุงฟาร์มเพื่อขอต่ออายุมาตรฐานฟาร์มโคนม จำนวน 2 ฟาร์ม พบว่าทั้ง 2 ฟาร์มมีการปรับปรุงฟาร์มตามที่แนะนำ แต่การบันทึกข้อมูลฟาร์มและเอกสารบางอย่างยังไม่ครบถ้วน จึงแนะนำเรื่องการทำบันทึกข้อมูลและเตรียมเอกสารที่ขาดให้ครบถ้วน รวมทั้งแนะนำการทำความสะอาดรอบฟาร์ม แล้วให้บริการผ่าตัดทำหมันแมว จำนวน 1 ตัว รักษาแมวป่วย จำนวน 1 ตัว และติดตามผลการรักษาสุนัขป่วย จำนวน 1 ตัว พบว่าอาการดีขึ้น ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอตากฟ้า อ่านรายละเอียด