25630430 8

วันที่ 30 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในภาวะวิกฤติ covid-19 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อ่านรายละเอียด