25630430 10

วันที่ 29 เมษายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 ออกติดตามงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (FTA) ของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด ในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย และอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร อ่านรายละเอียด