25630521 1

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และเร่งรัดผลการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายปศุสัตว์ ปี2563 พื้นที่. อ.กระแสสินธิ์ และ อ.สะทิ้งพระ จ.สงขลา ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สามารถผลิตอาหารปลอดภัยสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ศูนย์ฯมีการพัฒนาความพร้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนต่อไป อ่านรายละเอียด