25630803 5

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หน้าอาคารสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ให้นโยบายแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในการร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาดสำนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ตามโครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน และเป็นการสร้างความสามัคคีในองค์กร หลังจากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน อ่านรายละเอียด