25631022 2

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU)อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่างและหน่วย HHU กงไกรลาศ ร่วมกับส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย เข้าบูรณาการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์และคุณภาพน้ำนม ฟาร์มโคนมดังนี้ อ่านรายละเอียด