25631127 1

ในระหว่างวันที่ 25-27 พ.ย. 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ น.สพ.ปัญญาวัฒน์ ใสกาง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง"ทางออก ทางรอดกับการใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมในภาคปศุสัตว์" จัดโดย สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ณ โรงแรม เฮลท์แลนด์รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จ.ชลบรี อ่านรายละเอียด