256301215 2

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ เป็นประธานกรรมการตรวจรับรองระบบ e-PP สำหรับโรงฆ่าสัตว์ พร้อมด้วยน.สพ.อภิเษก คงศิลา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และสพ.ญ.ธันยมัย บัววิรัตน์เลิศ นายสัตวแพทย์ ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วยน.สพ.ปิยฉัตร สุริกัน ผู้แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ สพ.ญ.ณัฐฑินี แขนงแก้ว นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และสพ.ญ.สุดาพร ยศโต นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ และนายอาทิตย์ ยอดคำลือ ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจรับรองและมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) ตามข้อกำหนดกรมปศุสัตว์ ประเภทซากสัตว์ สำหรับโรงฆ่าสัตว์ของบริษัทชัยพัฒนาฟาร์ม จำกัดอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งผู้ประกอบการได้มีความประสงค์ยื่นคำร้องขอรับการตรวจรับรองใหม่ การตรวจประเมินครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้วยดี การเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit; e-PP) เป็นระบบที่กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามขั้นตอนเงื่อนไขและผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กรมปศุสัตว์กำหนด สามารถจัดพิมพ์ใบอนุญาตนำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) ได้ด้วยตนเอง แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดและการกำกับควบคุมของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะยื่นขอการรับรอง สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง หรือที่กองสารวัตรและกักกัน อ่านรายละเอียด