25640622 4

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ปศุสัตว์เขต 4 ในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ 3/2562 มอบหมายให้ นายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และคณะ ออกสำรวจข้อมูลถังรวบรวมน้ำนมดิบของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิจำกัด และศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร (สหกรณ์โคนมภูพานจำกัด) จังหวัดสกลนคร เพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบในประเทศที่เป็นปัจจุบัน (real time) ดำเนินงานภายใต้นโยบายของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน อ่านรายละเอียด