ข่าวสารหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

25610823 1

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ได้ให้คำแนะนำการตรวจรับรอง GMP โรงฆ่าสัตว์ปีกของโรงฆ่าสัตว์ปีกของศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 4 เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ได้มีการจัดการโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ และมีวิธีปฏิบัติในโรงฆ่าสัตว์ที่ดีและถูกสุขลักษณะ การขนส่งซากสัตว์ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภค อ่านรายละเอียด

25631225 3

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ได้ให้คำแนะนำการตรวจรับรอง GMP โรงฆ่าสัตว์ปีก บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสาคาม เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ได้มีการจัดการโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ และมีวิธีปฏิบัติในโรงฆ่าสัตว์ที่ดีและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการขนส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค อ่านรายละเอียด

25610821 1

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ให้คำแนะนำการตรวจรับรอง GMP โรงฆ่าสัตว์ปีกของโรงฆ่าสัตว์ปีกจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ได้มีการจัดการโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ และมีวิธีปฏิบัติในโรงฆ่าสัตว์ที่ดีและถูกสุขลักษณะ การขนส่ง ซากสัตว์ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภค อ่านรายละเอียด

25611022 3

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ได้ให้คำแนะนำการตรวจรับรอง GMP โรงฆ่าโคของสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลางโพนยางคำ จำกัด เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ได้มีการจัดการโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ และมีวิธีปฏิบัติในโรงฆ่าสัตว์ที่ดีและถูกสุขลักษณะ การขนส่ง ซากสัตว์ เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์สัตว์ เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภค อ่านรายละเอียด

25600808 1
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560  เวลา. 19.00 น.สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 (ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์) โดยนายวีระพัฒ เพ็งพา ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  นายศิลปกิจ บุญโพธิ์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้ให้คำแนะนำการตรวจรับรอง GMP โรงฆ่าสุกร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)  จํากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี  เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ได้มีการจัดการโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์  และมีวิธีปฏิบัติในโรงฆ่าสัตว์ที่ดีและถูกสุขลักษณะ การขนส่ง ซากสัตว์  เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภค  อ่านรายละเอียด