ข่าวสารหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

25580716 13วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอป่าติ้ว ออกปฏิบัติงาน เก็บตัวอย่างซีรัมแพะ     อ่านรายละเอียด