25600829 1

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้สถาบันเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ให้แก่ประธานสหกรณ์ จำนวน 4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอโคกสูง สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภออรัญประเทศ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอวัฒนานคร และสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเย็น และมอบปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์อำเภอโคกสูง จำนวน 7 ราย พร้อมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้แก่สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนที่มาให้การต้อนรับ โดย พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมงานฯ ณ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอโคกสูง จำกัด จ.สระแก้วภาพ ธงชัย สาลี สลก. 28 ส.ค. 60 อ่านรายละเอียด