S 8396420149835

10 สิงหาคม 2561 09.00น. น.สพ.ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ติดตามผลการดำเนินงาน และชี้แจงแผนการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2562 มอบนโยบายยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายไสว นามคุณ ผอ.สำนักพัฒนาพันธ์ุสัตว์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาพันธ์ุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมสัมมนา ณ โรงแรมเนวาดาร์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี