S 16039947

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับนายยูซุฟ บิน อลาวี บิน อับดุลลาห์ (H.E Yousuf bin Alawi bin Abdullah) รัฐมนตรีรับผิดชอบด้านการต่างประเทศรัฐสุลต่านโอมาน และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.45 น. ณ ห้องรับรอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โดยมี นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ เข้าร่วม

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์