S 4374578

วันที่ 4 กย. 62 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามรับทราบสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยังชีพ ณ ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อบต.บ้านไผ่ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.อรงกต วรกี ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆให้การต้อนรับ

ในการนี้ได้พบปะและมอบนโยบายให้กับผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค.และพบปะเกษตรกรสหกรณ์โคนมขอนแก่นจำกัด และได้สั่งการหลังจากน้ำลดลงให้เฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโค-กระบือ ให้แก่เกษตรกร

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น