1pic04

16 พฤศจิกายน 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการในช่วงเช้าที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับฟังการบรรยาย ภารกิจในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว มอบนโยบายและร่วมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว และช่วงบ่ายเดินทางไปตรวจราชการการปฏิบัติราชการของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในด้านการส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ สนับสนุนการสร้างอาชีพด้านปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

ในโอกาสนี้ นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 , นายไสว  นามคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ , นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ,นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ,เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้ด้วย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 6