25621227 1

วันที่ 27 ธ.ค. 62 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานชี้แจงเปิดโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง กรมปศุสัตว์ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพร้อมด้วย นายนพฤทธิ์ ศิริโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) และเกษตรกรจำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วม ณ  อาคารเอนกประสงค์  หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย  ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี  ปัจจุบันภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างซ้ำซากในหลายพื้นที่ทำให้เกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรได้ตามปกติ ผลผลิตได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบด้านราคา เนื่องจากคุณภาพผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่คุ้มต่อการลงทุน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ อีกทั้งยังขาดโอกาส การเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อใช้ในการฟื้นฟูหรือปรับเปลี่ยนอาชีพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตระหนักถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น  และหาแนวทางที่จะช่วยฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ กรมปศุสัตว์ และกระทรวงการคลังคือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ ดังกล่าว อ่านรายละเอียด
ที่มาของข้อมูล : สำนีกงานเลขานุการกรม