25630416 1

วันที่ 16 เม.ย. 63 เวลา 10 .00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และแผนเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาจากผลกระทบด้านปศุสัตว์ จากวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19 ) โรคระบาดในสัตว์ และภัยแล้ง โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้รองอธิบดีทั้ง 4 ท่าน คือ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล พร้อม ผู้อำนวยการสำนัก/กองทั้ง 5 สำนัก คือ กสส./สอส./สพพ./สพส./กผส. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยมีวาระการประชุมดังนี้

  1. ผลกระทบด้านปศุสัตว์ จากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)
  2. ผลกระทบจากโรคกาฬโรคแอฟริกา (ACHS) ที่ระบาดในม้า
  3. ผลกระทบด้านปศุสัตว์จากภัยแล้ง

ประชุม ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม