ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด...
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e10/2563  รายละเอียด...
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ยาถ่ายพยาธิชนิดน้ำ   รายละเอียด...