พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชร กิติยาภา เสด็จไปยังท่าวาสุกรี เพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังท่าวาสุกรี เพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ทรงไถ่ชีวิตโค จำนวน 1 คู่ ซึ่งกรมปศุสัตว์จัดถวาย โดยจะนำไปมอบให้นางดวงจันทร์ โคตะถา เกษตรกรอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตและใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โดยมี นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม