25640922 1

วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดําริ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเชิญ พิศลยบุตร ตําบลทับช้าง อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6/1048 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม กรุงเทพฯ

โดย โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท และร่วมติดตามงานฯ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ โดย นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสิรพงศ์  ศิริรักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมคณะฯ เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท และร่วมติดตามงานฯ ในพื้นที่ฯ อ่านรายละเอียด