2565 08 04c 001
        วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 53”  โดยมีนายจรัลธาดา  กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน, พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เข้าเฝ้าถวายสูจิบัตรงาน “โครงการหลวง 53” ผู้บริหารมูลนิธิโครงการหลวง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เฝ้ารับเสด็จ โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เฝ้ารับเสด็จ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
          ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงตัดแถบแพรเปิดงาน “โครงการหลวง 53” และทอดพระเนตรนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์โครงการหัตถกรรมโครงการหลวงและโครงการบุหงาโครงการหลวง ทอดพระเนตรร้านจำหน่ายผลผลิต ผัก ผลไม้สด และผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง ทอดพระเนตรร้านโครงการส่วนพระองค์ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทดอยคำฯ และร้านจำหน่ายไอศกรีมอะโวคาโด จากนั้นได้ทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้บริหารมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และทรงเสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จกลับ
          ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ โดยกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ได้ร่วมออกร้านการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์แปรรูปสาธิต จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย ไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์ (Frankfurter sausage) ขนาด 250 กรัม หมูแดดเดียว (Pork jerky) ขนาด 500 กรัม และ พอร์คชอพ (Porkchop) ขนาดตามน้ำหนัก ซึ่งผลิตโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อีกด้วย
          โครงการหลวงได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2512 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการหลวงขึ้น เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา ลดการปลูกฝิ่น และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธาร ต่อมา พ.ศ. 2535 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งเป็น “มูลนิธิโครงการหลวง” เพื่อเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ถาวร ในการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการหลวง โดยมีพระราชประสงค์เพื่อช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขา  ในท้องถิ่นทุรกันดารยากจน โดยให้ปรับเปลี่ยนจากการดำรงชีวิตด้วยการทำไร่เลื่อนลอย มาปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ทดแทนฝิ่น และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมหลักที่สำคัญ ประกอบด้วย งานวิจัย งานพัฒนา ภายใต้เป้าหมายพระราชทานสำหรับใช้ในการดำเนินงาน ดังนี้ 1) ช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม 2) ช่วยชาวไทยโดยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่าไม้ และต้นน้ำลำธาร 3) กำจัดการปลูกฝิ่น 4) รักษาดิน และใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง คือ ให้ป่าอยู่ในส่วนที่เป็นป่า และทำไร่ ทำสวนในส่วนที่ควรเพาะปลูก อย่าให้สองส่วนนี้ลุกล้ำซึ่งกันและกัน สำหรับวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ตลอดจนปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์ที่มีในพื้นที่ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อการบริโภคในครัวเรือนเพียงพอ เกิดธนาคารอาหารในชุมชน เกิดการสร้างอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว วรรณกร ชัยรัตน์ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก.

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ