25 05 66a 01
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงาน ณ โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ จ.นราธิวาส
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงาน ณ โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์ - เกษตรมูโนะ ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ในการนี้นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายนายพงษ์พันธ์  ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส  เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และเจ้าหน้าที่กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร่วมรับเสด็จฯ โดยกรมปศุสัตว์ถวายรายงานข้อมูลภาพรวมศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์ และการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์ของศูนย์สาขาที่ 3 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์ - เกษตรมูโนะ   
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2526 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า “...ควรพิจารณาจัดตั้งหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ในพื้นที่นี้ประมาณ 2,400 ไร่ เพื่อจัดสรรที่ดินให้สมาชิกครอบครัวละ 15 ไร่ สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยและทางการเกษตรด้วยครอบครัวละ 3 ไร่ โดยจัดหาน้ำให้สามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี ส่วนพื้นที่อีก 12 ไร่ จะไม่แบ่งพื้นที่ให้แต่ละครอบครัว โดยจะให้เป็นพื้นที่ส่วนรวมของหมู่บ้าน และจะปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นทุ่งหญ้า สำหรับให้สมาชิกทั้งหมู่บ้านทางการเลี้ยงสัตว์ได้อย่างสมบูรณ์ ครอบครัวหนึ่งจะเลี้ยงสัตว์ (วัว – ควาย) ได้ประมาณ 10 ตัว ซึ่งสมาชิกแต่ละครอบครัวจะมีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์เป็นรายได้หลัก และ มีรายได้จากการเกษตรเป็นรายได้เสริม สมาชิกของหมู่บ้านดังกล่าวนี้จะไม่มีกรรมสิทธิ์เป็น เจ้าของที่ดิน แต่จะมีสิทธิทำกินในพื้นที่นี้ตลอดไป ตามกฎและระเบียบของหมู่บ้านที่กำหนดไว้...”
ศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ มีเนื้อที่ 516 ไร่ แบ่งการใช้ประโยชน์
เป็น 2 ส่วน คือ (1) พื้นที่อาคารสำนักงานและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ เนื้อที่ 24 ไร่ ประกอบด้วย โรงเรือนเลี้ยง
โค แพะ แกะ ไก่ลูกผสมพื้นเมือง และเป็ด เพื่อสาธิตการเลี้ยงและผลิตพันธุ์สัตว์สำหรับส่งเสริมให้เกษตรกร
(2)พื้นที่แปลงหญ้า เนื้อที่ 150.5 ไร่ ประกอบด้วย แปลงหญ้าตัดสด และ แปลงหญ้าแทะเล็ม สำหรับเลี้ยง
สัตว์ของศูนย์สาธิตฯ และโค-กระบือของเกษตรกร และ (3) พื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ 341.5 ไร่ 
ปัจจุบันมีเกษตรกรที่อาศัยในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์
- โคเนื้อ 24  ราย 112 ตัว (ใช้โรงเรือนที่ศูนย์สาธิตฯ 14 ราย 79 ตัว)
- กระบือ 2 ราย 22 ตัว
- ไก่ลูกผสม 10 ราย 254 ตัว
ภาพ สำนักงานชลประทานที่ 17,กรมปศุสัตว์

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ