12012566 120240113 00001

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนศูนย์นพัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยชอน-ห้วยชั้ว

(หลัก ๒๒) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

10.00น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เสด็จพระราชดำเนินถึงศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยชอน-ห้วยชั้ว (หลัก ๒๒) (เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งอยู่ที่บ้านนายาง เมืองนาชายทอง นครหลวง โดยน.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับเสด็จ

เวียงจันทน์ กิโลเมตรที่๒๒ เมื่อวันที่ เมษายน ๒๕๗ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยชอนะห้วยชั้ว (หลัก๒๒) อย่างเป็นทางการ โดยมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยชั้ว (หลัก ๒๒) ตามคำกราบบังคมทูลขอพระราชทานของฯพณฯ ไกสอน พมวิหาน ประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขณะนั้น ซึ่งเคยเดินทางมาเยี่ยมชมต้นแบบจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เมื่อปี๒๕๓๕
โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยชั้ว (หลัก ๒๒) มีพื้นที่ประมาณ๓๒๕ ไร่ มีลำห้วย ๒ สาย คือ ห้วยชอนและห้วยชั้วล้อมรอบพื้นที่ศูนย์ฯ ซึ่งเป็นเนินสลับกับพื้นที่ลุ่ม ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งเมื่อปี ๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบัน โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยชั้ว (หลัก ๒๒) ได้จัดตั้งองค์กรบริหารโครงการฯ ขึ้นในรูปแบบ "คณะทำงานฝ่ายไทย" ประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานกลางเชื่อมประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยราชการจากกรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ กรมประมงสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และ "คณะทำงานฝ่ายลาว" ประกอบด้วย กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองนาชายทอง เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารงานโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวทางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีภารกิจหลัก ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาแหล่งน้ำ การจัดทำกิจกรรมใน ด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การสาธิตด้านการประมง ปศสัตว์ พัฒนาที่ดินและพัฒนาด้านพืช การให้บริการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์และการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่มาศึกษาดูงานทั่วไป รวมทั้งการพัฒนาให้คำแนะนำทางวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการ พัฒนาด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นที่เกษตรกรหมู่บ้านเป้าหมายรอบศูนย์ฯ และขยายขอบเขตการให้บริการ ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ก้าวหน้ามาโดยตลอด)

ภาพ : กรมชลประทาน

ภาพ/ข่าว : กรมปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ