25551207 1พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรการบรรยายผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” อ่านรายละเอียด