สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2553 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-alt24 กรกฎาคม 2553 ภายใต้หัวข้อ "เกษตรคือชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงพลโลก" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา  อ่านรายละเอียด