alt สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ โดยมีนายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมข้าราชการในพื้นที่ เฝ้าฯรับเสด็จ ณ.โรงเรียนวัดหุบเมย ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2552  อ่านรายละเอียด