alt สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการ เกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ทรงติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาราคากระเทียมตกต่ำ พื้นที่บ้านทุ่งกระเทียม ตามพระราชดำริ  อ่านรายละเอียด

alt สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อำเภอเมืองสระแก้ว หรือโรงเรียนฝึกกระบือ ซึ่งมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งขึ้น เพื่อผลิตกระบือที่สามารถทำการเกษตรได้อย่างดี แล้วมอบให้เกษตรกรนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อ่านรายละเอียด

alt สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชัยนาทโดยมี นายประชุม อินทรโชติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กราบบังคมทูลรายงาน พร้อมข้าราชการในพื้นที่เฝ้าฯ รับเสด็จ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 ณ.โครงการศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเนินฮาม จังหวัดชัยนาท  อ่านรายละเอียด

alt สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ" ประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2552 ณ สำนักงานกลาง อ.ส.ค. ถนนมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมี นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ รับเสด็จฯ ที่บูธนิทรรศการกรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

alt สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้า หลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงบำเพ็ญพระราช กุศลพระราชทาน เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงปล่อยโคจำนวน 1 คู่ ซึ่งกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าฯถวาย เพื่อพระ ราชทานแก่ นายวิเชียร แวนประชา อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อนำไปขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิต อ่านรายละเอียด