25610306 1

ที่มาของข้อมูล : กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์