10 ข้อห้ามป้องกันโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน ASF (African Swine Fever)

1.ห้ามนำเศษอาหารจากครัวเรือนใช้เลี้ยงหมู

2.ห้ามนำเนื้อหมูจากแหล่งอื่นเขาไปกินในฟาร์ม

3.ห้ามให้สัตว์พาหะเข้าไปในเขตฟาร์มหมู

4.ห้ามให้บุคคลภายนอหเข้าเยี่ยมฟาร์ม

5.ห้ามนำอุปกรณ์หรือของใช้ส่วนตัวเข้าฟาร์ม

6.ห้ามให้รถขนส่งจากภายนอกฟาร์มเข้าเขตฟาร์ม

7.ห้ามรถลูกค้าเข้ามาซื้อหมูที่ฟาร์ม

8.ห้ามรับหมูทดแทนจากพื้นที่เสี่ยงเข้าฟาร์ม

9.ห้ามนำน้ำจากภายนอกเข้าไปใช้ในฟาร์ม

10.ห้ามขายหรือนำหมูป่วย/ตาย ออกนอกฟาร์ม

ภาพจัดทำโดย : นายสัตวแพทย์อดิศักดิ์ สมอ่อน CPF Swine Veterinary Service