25621024 2 1

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต(ศปท.)/กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมปศุสัตว์