apai60 s

คลิกดาวน์โหลดภาพขยาย

ชื่อ-สกุล :    นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์

ตำแหน่งปัจจุบัน  :  อธิบดีกรมปศุสัตว์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

 • 1 ตุลาคม 2559 อธิบดีกรมปศุสัตว์
 • 1 ตุลาคม 2558 อธิบดีกรมหม่อนไหม
 • 17 ธันวาคม 2555 รองอธิบดี  (นักบริหาร ประเภทบริหาร ต้น)
 • 23 ธันวาคม 2552 ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นายสัตวแพทย์)สูง)
 • 11 ธันวาคม 2551 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 • 13 ธันวาคม 2545 นายสัตวแพทย์ 8วช. สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
 • 5 กรกฎาคม 2542 นายสัตวแพทย์ 7วช. กองควบคุมโรคระบาด
 • 1 ตุลาคม 2539 นายสัตวแพทย์ 6 กรมปศุสัตว์
 • 8 พฤษภาคม 2538 นายสัตวแพทย์ 5 กองควบคุมโรคระบาด
 • 1 กรกฎาคม 2537 นายสัตวแพทย์ 5 หัวหน้าด่านกักกันสัตว์
 • 22 เมษายน 2536 นายสัตวแพทย์ 4 หัวหน้าด่านกักกันสัตว์
 • 1 ตุลาคม 2535 นายสัตวแพทย์ 4 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
 • 1 กรกฎาคม 2535 นายสัตวแพทย์ 4 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธ.ค. 2553
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 5 ธ.ค. 2547
 • ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธ.ค. 2543
 • ตริตาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธ.ค. 2540


ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่  กรมปศุสัตว์   


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ