apai60 s

คลิกดาวน์โหลดภาพขยาย

ชื่อ-สกุล :    นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์

ตำแหน่งปัจจุบัน  :  อธิบดีกรมปศุสัตว์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

 • 1 ตุลาคม 2559 อธิบดีกรมปศุสัตว์
 • 1 ตุลาคม 2558 อธิบดีกรมหม่อนไหม
 • 17 ธันวาคม 2555 รองอธิบดี  (นักบริหาร ประเภทบริหาร ต้น)
 • 23 ธันวาคม 2552 ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นายสัตวแพทย์)สูง)
 • 11 ธันวาคม 2551 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 • 13 ธันวาคม 2545 นายสัตวแพทย์ 8วช. สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
 • 5 กรกฎาคม 2542 นายสัตวแพทย์ 7วช. กองควบคุมโรคระบาด
 • 1 ตุลาคม 2539 นายสัตวแพทย์ 6 กรมปศุสัตว์
 • 8 พฤษภาคม 2538 นายสัตวแพทย์ 5 กองควบคุมโรคระบาด
 • 1 กรกฎาคม 2537 นายสัตวแพทย์ 5 หัวหน้าด่านกักกันสัตว์
 • 22 เมษายน 2536 นายสัตวแพทย์ 4 หัวหน้าด่านกักกันสัตว์
 • 1 ตุลาคม 2535 นายสัตวแพทย์ 4 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
 • 1 กรกฎาคม 2535 นายสัตวแพทย์ 4 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธ.ค. 2553
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 5 ธ.ค. 2547
 • ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธ.ค. 2543
 • ตริตาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธ.ค. 2540


ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่  กรมปศุสัตว์