2565 05 11a 001"กรมปศุสัตว์เข้าร่วมการสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวทางการทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Susceptibility test (AST) สำหรับปศุสัตว์"

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดี กรมปศุสัตว์ เป็นประธานการสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวทางการทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Susceptibility test (AST) สำหรับปศุสัตว์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช) ณ ห้องประชุม 351 อาคาร 3 ชั้น 5 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting) โดยมีผู้แทนของกรมปศุสัตว์ที่เป็นคณะกรรมการวิชาการฯ เข้าร่วมด้วย ได้แก่ สพ.ญ. ธนิดา หรินทรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ สพส. และ สพ.ญ ธรรมรัฐ สุจิต นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สสช. พร้อมด้วยคณะกรรมการวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัตวแพทยสภา สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และมีผู้เข้าร่วมรับฟัง อภิปรายและให้ข้อคิดเห็นในการสัมมนาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำข้อคิดเห็นนำมาปรับปรุงร่างมาตรฐานดังกล่าวให้เหมาะสมที่สุดก่อนเสนอต่อคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

 โดย (ร่าง) มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวทางการทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Susceptibility test (AST) สำหรับปศุสัตว์ นั้นได้ถูกพิจารณาจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ Codex ที่ได้ประกาศ Code of Practice to Minimize and Contain Foodborne Antimicrobial Resistance (CXC 61-2005) และ Guidelines for integrated monitoring and surveillance of foodborne AMR (GLIS) ที่นำ One Health approach มาใช้ในการลดและควบคุมการเกิดเชื้อดื้อยาที่มีอาหารเป็นสื่อ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งครอบคลุมระบบการผลิตสัตว์ปศุสัตว์ สัตว์น้ำ เกษตรกรรม และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามยังไม่มีมาตรฐานระหว่างประเทศหรือวิธีมาตรฐานสำหรับการตรวจหาเชื้อดื้อยาในพืชอาหาร ในขณะที่การยกร่างมาตรฐานฯ ได้ใช้คู่มือการชันสูตรโรคและการใช้วัคซีนในสัตว์บกของ OIE เป็นเอกสารอ้างอิงหลัก ซึ่งเน้นเฉพาะสุขภาพสัตว์

OIE มีวัตถุประสงค์ในการนำวิธี antimicrobial susceptibility testing (AST) ไปใช้สำหรับ

1) ทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อก่อโรค เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้ยาในการรักษาอย่างสมเหตุผล

2) นำไปใช้ในการเฝ้าระวังและตรวจติดตามเชื้อดื้อยาในสัตว์ เพื่อปรับประสานการดำเนินการของห้องปฏิบัติการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถให้ผล AST ที่นำมาเปรียบเทียบกันได้  

 ทั้งนี้ ทางด้านความปลอดภัยอาหารสำหรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์ การกำหนดแนวทางการทดสอบ AST ที่มีความเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเฝ้าระวังและตรวจติดตามเชื้อดื้อยาสำหรับปศุสัตว์ (มกษ 9062-2565) ที่ประกาศใช้แล้ว จะเป็นอีกหนึ่งกลไกขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในระดับโลกต่อไป

ภาพ/ข่าว/ทีมงานรองอธิบดี


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ