31 05 65001

 วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนฝ่ายไทย พร้อมด้วย นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจด้านวิชาการโคนมไทย-เดนมาร์ก เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจด้านวิชาการโคนมไทย-เดนมาร์ก ครั้งที่ 1 (The 1st meeting of Thai-Denmark Joint Dairy Working Group) กับ Mr. Troels Mandel Vensild ประธานฝ่ายเดนมาร์ก โดยมีการสรุปประเด็นการประชุม ดังนี้

1. การนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับภาพรวมระบบการผลิตน้ำนมโคของทั้งสองฝ่าย
2. พิจารณาแนวทางและกำหนดขอบข่ายความร่วมมือด้านโคนม ไทย – เดนมาร์ก โดยทั้งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกันในการกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านโคนมระหว่างกันโดยเริ่มจาก 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) Feed technology and experience sharing , 2) Dairy farm management and technology extension such as automatic milking machine, and software and with application for farm management , และ 3) Information technology such as data collecting system and IOT in dairy system รวมทั้งได้กำหนดกิจกรรมแรกภายใต้ MoU เป็นการสัมมนาในรูปแบบ webinar ซึ่งคาดว่ามีกำหนดจัดในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ และ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้มีการกำหนดคณะอนุกรรมการร่วมเพื่อพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านโคนมระหว่างกันต่อไป และให้นำเสนอความคืบหน้าในการประชุม JWG ครั้งถัดไป
3. กำหนดประชุม JWG ครั้งถัดไป โดยฝ่ายเดนมาร์กเป็นเจ้าภาพ ในช่วงเดือนพฤษภาคม โดยที่ประชุมทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้ดำเนินการจัดประชุมปีละครั้ง

และในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก H.E. Mr. Jon Thorgaard พร้อมภริยา Mrs. Camilla Thorgaard ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โดยมีนายพีระ ไชยรุตม์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับ
ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ภาพ ธงชัย สาลี /ข่าว วรรณกร ชัยรัตน์ สลก.


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ