14 06 65a 01

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานตรวจติดตามงานด้านปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 3โดยมีท่านสมศักดิ์ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับพร้อมด้วย สพ..ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ปศุสัต์เขต3 สพ..ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ,..เยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม,นางเย็นจิต ทองยงค์ ผอ.กองคลัง,ผู้แทนกกจ,ผู้แทนกองแผนงานและผู้บริหารในพื้นที่เขต3เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

        ด้านอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่าการลงพื้นตรวจติดตามงานด้านปศุสัตว์ในครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ .. 2565เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ดำเนินงานด้านปศุสัตว์ให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ตั้งไว้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยยึดประโยชน์ของเกษตรกรในพื้นที่เป็นสำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเกิดการพัฒนางานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

        ด้านปศุสัตว์เขต3ได้รายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่พื้นที่เขต3เป็นพื้นที่ใหญ่มีจำนวนสัตว์มาก มีภารกิจที่ต้องให้บริการงาน ด้านการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ในการป้องกัน และควบคุมโรด ด้านมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์เพื่อความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโรคและสร้างมาตรฐานการส่งออกให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้านการวิจัยพัฒนา และถ่ายเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแก้ปัญหาบรรเทาความเดือลร้อนของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติน้ำท่วม โรคระบาดสัตว์

     โรคอุบัติใหม่ในสัตว์เช่นโรคในสุกร มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ปศุสัตว์เขต3รวม1,844รายจำนวนเงินที่ต้องชดใช้ทั้งหมด194,255.324.50บาท มีเกษตรกรที่ได้รับค่าชดใช้แล้วจำนวน808รายรวมเป็นเงิน109,067,

652.00บาทคิดเป็น56%ยังเหลือเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับค่าชดใช้ช่วงระหว่างวันที่16..64ถึง10มี..65

จำนวน1,036รายรวมเป็นเงิน85,187,672.50บาทปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงไม่มีรายงานพบโรค

     โรคลัมมปี สกิน จังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์ ไม่พบสัตว์ป่วยใหม่บุรีรัมย์ได้ประกาศสิ้นสุดภัยแล้ว ข้อมูลตั้งแต่ปี 2564ที่ผ่านมามีเกษตรกรได้รับผลกระทบ31,665รายได้เงินช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว94%เป็นเงิน684,

279,900 บาท รอการช่วยเหลือ 2,281 ราย 43,634,400 บาทปัจจุบันปี2565โรคยังไม่สงบในบางจังหวัดโดยในเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาพบว่าจังหวัดที่พบสัตว์ป่วยใหม่มากที่สุด คือชัยภูมิ รองลงมาเป็นอุบลราชธานี จากการสอบสวนโรคพบว่าปัจจุบันสัตว์ที่ป่วยใหม่เป็นลูกโคเนื้ออายุ2-6เดือนที่ยังไม่ได้รับการฉีควัคซีนสำนักงานปศุสัตว์เขต3ได้จัดสรรเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์งบกลาง ให้แก่ จังหวัดในพื้นที่ไปดำเนินการรักษาโรคแล้ว

     โรคพิษสุนัขบ้าพบโรคพิษสุนัขบ้า 8 ครั้งจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน4ครั้งจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน2ครั้งจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอำนาจเจริญจำนวน1ครั้งส่วนใหญ่เป็นสุนัขไม่มีเจ้าของไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้เฉพาะหมู่บ้านจุดเกิดโรค

    นมโรงเรียนการจัดส่งนมโรงเรียนในพื้นที่เขต3 มีจังหวัดสุรินทร์ที่ส่งครบ100%แล้วจังหวัดอื่นๆกำลังทะยอยส่งให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งมอบต่อไป

      ขณะเดียวกัน อธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะลงพื้นที่ พบปะเกษตรกรเพื่อมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอ.เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ อาทิ เช่น หญ้าอาหารสัตว์วิตามินแร่ธาตุและยาถ่ายพยาธิเพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์ของสัตว์ให้แก่เกษตรกรตามนโยบายการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะในจังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันมีผลผลิตที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการบริโภคการตลาดและการแปรรูปรวมถึงส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะซึ่งแพะขุนนับเป็นสินค้าปศุสัตว์ทางเลือกที่น่าสนใจสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรปัจจุบันได้รับความนิยมเลี้ยงในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สำหรับการค้าและบริโภคเนื่องจากเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยและให้ผลตอบแทนเร็ว

       นอกจากนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะลงพื้นที่ร่วมลงพื้นที่ลงพื้นที่บ้านยางบ่าหมู่ที่3.โคกสูง .เมือง .ชัยภูมิ เพื่อติดตามสถานการณ์การเกิดโรคลัมปีสกิน พร้อมทั้งมอบสารกําจัดแมลงและเวชภัณฑ์สัตว์แก่ปศุสัตว์อําเภอและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปีสกินในโค-กระบือพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการดําเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อและสารเคมีกําจัดแมลงอธิบดีกรมปศุสัตว์มีนโยบายเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปีสกินในโคกระบือโดยประสานงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.,อบต.,

เทศบาล)ประกอบด้วยการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยหยดหรือราดยาป้องกันแมลง พ่นยากําจัดแมลง พ่นยาฆ่าเชื้อทําลายเชื้อโรคแจกยากําจัดแมลงแก่เกษตรกรและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคลัมปีสกินและการป้องกันโรคจากผลการดําเนินงานอย่างเข้มงวดต่อเนื่องร่วมกับการดําเนินงานให้การช่วยเหลือเกษตรกรกับหน่วยงานในพื้นที่ ปัจจุบันพบว่าแนวโน้มการระบาดของโรคลัมปีสกินในประเทศมีแนวโน้มลดลงตามลําดับ

ภาพ ธงชัย สาลี สลก /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ