15 03 66a 03
กรมปศุสัตว์ ติวเข้มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงาน 
 
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนา "การบูรณาการงานด้านสุขภาพสัตว์ กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" ของสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 13-15 มีนาคม 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวนกว่า 200 คน ประกอบด้วย นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากสำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด กองสารวัตรและกักกัน สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภูมิภาค สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ และสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ณ โรงแรม ชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
 
สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค และสากล โดยดำเนินการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรค ที่มีผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน และโรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยในรอบทศวรรษที่ผ่านมา อุตสาหกรรมด้านปศุสัตว์ หลายประเทศทั่วโลก เผชิญกับภัยที่มาจากโรคระบาดสัตว์ไม่ว่าจะเป็น โรคระบาดสัตว์ประจำถิ่น โรคระบาดสัตว์อุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญต่อการเลี้ยงปศุสัตว์ ในประเทศและการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นทุกปี มีความรุนแรงและยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นในการจัดการควบคุม และป้องกันโรค
 
การจัดให้มีการประชุมสัมมนา "การบูรณาการงานด้านสุขภาพสัตว์ กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจแนวทางในการบูรณาการการดำเนินการตามภารกิจด้านต่างๆ ในการดูแลสุขภาพสัตว์ร่วมกัน ทั้งในสภาวะปกติ และในกรณีเพื่อการควบคุม ป้องการโรค และกรณีเกิดโรคระบาด รวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านสุขภาพสัตว์ และแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อบังคับทางกฎหมาย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 
ดังนั้น การทำงานด้านสุขภาพสัตว์จากนี้ไป ต้องพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ พัฒนาเครื่องมือในการเฝ้าระวัง เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานของเจ้าหน้าที่ พัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคสัตว์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคสัตว์ นอกจากนี้ยังต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน วิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปัญหา และปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านสุขภาพสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายต่อไป เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขของเกษตรกรและประชาชน
ภาพ ธงชัย สาลี / ข่าว สลิลรัตน์ ชูโชติ สลก.

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ