25610516 1

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน “ วันอนุรักษ์ควายไทย ” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์การเลี้ยงควายไทย เนื่องมาจากในปัจจุบันจำนวนควายไทยและผู้เลี้ยงควายมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และยังถือเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้มีพระราชดำรัสถึงหลักการดำเนินงานโครงการธนาคารโค - กระบือ เป็นครั้งแรกอีกด้วย อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการสูญหายทางพันธุกรรม คงความหลากหลายทางพันธุกรรม และเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือไทย ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพกระบือของประเทศไทยในอนาคต วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ อ่านรายละเอียด