S 8627381669346

26 กันยายน 2561 08.30น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือความต้องการโภชนะโคนมของประเทศไทย(ฉบับแรก ปี พ.ศ. 2561) Nutrient Requirements of Dairy Cattle in Thailand (First Edition, 2018) ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์