S 8627423478501

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมประจำสัปดาห์ ผอ.สำนัก/กอง ในกำกับดูแลของ รอธ.วีรชาติ เขื่อนรัตน์ เรื่อง การควบคุมกำกับ ติดตาม เร่งรัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ครั้งที่ 22/2561 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 4 ตึกชัยอัศวรักษ์ 


ที่มาของข้อมูล : กองแผนงาน