202386

วันที่ 8 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบให้สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เชิญผู้แทนจากหน่วยงานความร่วมมือทั้ง สำนักงานเลขานุการกรม กองสารวัตรและกักกัน กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต1 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม kick off รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 62 ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกันทั้งประเทศ ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ส่วนกลางร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 และจังหวัดในพื้นที่เขต1 ร่วมจัดกิจกรรม ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี ส่วนเขตและจังหวัดอื่นให้จัดกิจกรรมในพื้นที่ โดยเน้นกิจกรรมหลักคือ ฉีดวัคซีน ทำหมัน รักษาพยาบาลเบื้องต้น และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน

 

รอธ. จีระศักดิ์ฯ ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดดำเนินการแบบบูรณาการ 3+1 (ปศุสัตว์,สาธารสุข,ท้องถิ่น + ประชาสัมพันธ์) เพื่อขับเคลื่อนการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ ต่อไป

รายงานโดย:กลุ่มควบคุม ป้องกันโรคสัตว์เลี้ยง สคบ. 026534444 ต่อ 4181, 4182 e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์