357784

วันนี้ (5 เม.ย. 62) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานก่อสร้างโครงการสถานที่พักพิงสัตว์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานฯ และ คณะกรรมการฯ นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผอ.ก.พ.ก. , นายมงคล ศรีจันทร์ น.สพ.ชำนาญการพิเศษ , นายอาทิตย์ ยอดคำลือ ปศอ.ดอยสะเก็ด และนายชวาล ช่างทอง หน.กลุ่มก่อสร้างฯ ได้ร่วมประชุมและตรวจรับงานงวดที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย

  • ฐานราก เสา คาน รั้วโดยรอบโครงการฯแล้วเสร็จทั้งหมด
  • โครงหลังคาอาคารโรงเก็บพัสดุและอาหารสัตว์แล้วเสร็จ
  • ฐานราก เสา คาน และติดตั้งโครงหลังคา บ้านพักเจ้าหน้าที่ แล้วเสร็จ
  • ฐานราก เสา คาน ป้อมรักษาความปลอดภัย แล้วเสร็จ
  • ฐานราก เสา คาน เสาธง แล้วเสร็จ
  • ฐานราก เสา คาน คอกโชว์สัตว์และอาคารสถานพยาบาลสัตว์ แล้วเสร็จ

ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการฯ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์