S 25255939

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับการตรวจรับรองขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงส่งออกและผู้ผลิตปลาป่นส่งออกไปยังจีน ซึ่งการตรวจรับรองในครั้งนี้ มีคณะผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ที่จะเดินทางมาตรวจรับรองโรงงานฯ 4 ท่าน ตรวจประเมินโรงงานปลาป่น 8 โรงงาน และโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง 7 โรงงาน (รวมทั้งสิ้น 15 โรงงาน) ในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2562

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล ผอ.สพส. น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.กรป. น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผอ.อยส. ผชช.ฉันทนี เจ้าหน้าที่ สพส. อยส. กรป. สตส. ผู้แทน มกอช. สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย สมาคมผู้ประกอบการกิจการอาหารสัตว์เลี้ยง และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์